Cursussen

NIEUWE CURSUS VOOR KINDEROPVANG 0-12 JAAR !!

 Goed doen voor goed spelen

Met aandacht voor de mogelijkheden van begeleiding.

Onderwerpen o.a. “Jouw belang bepaalt hun mogelijkheden”; “Wat voor een pedagogisch medewerker wil jij zijn?”; “Jouw uitstraling in speellokaal en speelgoed”; “Hoe stoor je, hoe inspireer je"; en meer.

Deze opleiding is opgenomen in de lijst met BKK Opleidingen. Dat houdt voor u in dat de opleiding opgenomen kan worden in het opleidngsplan en/of voor financiering vanuit het opleidingsbudget in aanmerking komt.

Download hier de meest recente folder met het cursusaanbod in PDF formaat.

Of klik op de afbeelding van de folder hieronder om deze on-line te lezen

2012 Folder cursussen

HEEFT U INTERESSE IN ÉÉN VAN DE OP DEZE PAGINA GENOEMDE CURSUSSEN?
NEEM DAN CONTACT OP MET MARIANNE DE VALCK:
Telefoon: 033 – 4946824
E-Mail:

 

  De waarde van spelen en speelgoed

De cursus DE WAARDE VAN SPELEN EN SPEELGOED bestaat uit vier dagdelen.

Het cursusaanbod gaat uit van de kernbegrippen voor ontwikkeling; visie, houding, aanbod, kinderen.

Het geeft een aanzet tot speelvisie. Ze omvat de modules:

 • 1ste bijeenkomst

DE WAARDE van spelen, met aandacht voor: belang en kenmerken van goed speelgoed, met bedreigingen en kansen, Flow, het belang van speelvisie; kenmerken voorwaardenscheppende zorg. Gericht op ontwikkeling en leren van kinderen, steunen en stimuleren van spelen.

 • 2de bijeenkomst

DE VOORWAARDEN voor goed spelen; met aandacht voor de houding van begeleiders en stijlen van begeleiding. Onderwerpen; uitdaging - veiligheid, zorg - zelfstandigheid, leiding - begeleiding. Gericht op pedagogische houding t.o.z. van veiligheid en welbevinden, pedagogische doelen en competenties van kinderen, steunen en stimuleren van spelen en leren.

 • 3de bijeenkomst

HET AANBOD met aandacht voor indeling ruimte passend bij visie, waar op letten bij speelgoed kiezen, de schijf van vijf voor dagindeling en de inspiratiemethode voor speelgoedgebruik en activiteiten. Gericht op ontwikkelen en stimuleren van spelen en leren door weloverwogen kiezen van middelen en activiteiten.

 • 4de bijeenkomst

KINDEREN EN SPEELVISIE IN PRAKTIJK met aandacht voor houding t.o.z. van verschillen tussen kinderen, kenmerken en ontwikkeling van speelvisie met praktische vertaling bij deelnemers. Gericht op omgaan met diversiteit, interactie en stimuleren van spelen.

Iedere module wordt door de deelnemers uitgewerkt tot een onderbouwde visie op basis van de aangereikte overwegingen, met een vertaling naar de praktijk. In de laatste bijeenkomst bespreken we de visies van de deelnemers op consistentie en consequentie: veranderingen en voornemens voor de praktijk, waarna de certificaten worden uitgereikt.

Studieduur 20 uur, kosten € 245 p.d. in company.

 deelname_certificaat

 

  Omschrijving overige cursussen

Adviesbureau Spelen en Speelgoed verzorgt onafhankelijke informatie over spelen en speelgoed vanuit een pedagogische context.

Adviesbureau Spelen en Speelgoed stelt in overleg met de opdrachtgever cursussen samen op ieder gewenst niveau en geeft deze op iedere gewenste locatie.

Iedere cursus is opgebouwd uit de combinatie van theoretische en feitelijke informatie, gericht op het vormen van visie met de daarbij passende praktische vertaling voor uitvoerend beleid. Het aanbod bestaat uit modules met onderwerpen rond spelen en speelgoed.

Een cursus bestaat uit minimaal vier modules (naar keuze) van ieder een dagdeel. Dit kan overdag of ’s avonds zijn. De cursussen zijn gericht op leidinggevenden of pedagogische werkers bij kinderen van 0-12 jaar.

Iedere module leidt tot opdrachten gericht op visievorming en vertaling voor de praktijk. Voor iedere cursus kan een passende lesmap worden samengesteld waarin de deelnemers een algemene lesuitwerking kunnen vinden en middels de opdrachten kunnen uitwerken tot een praktische vertaling voor beleid en uitvoering.

Iedere module heeft een studiebelasting van gemiddeld vier uur. Iedere cursus samengesteld uit minimaal vier modules wordt afgesloten met een certificaat waarop de modules vermeld staan, eventueel uitgegeven in combinatie met door organisaties uitgegeven certificaten

Alle deelnemers krijgen een evaluatieformulier voor de organisatie (en op verzoek krijgt de opdrachtgevende organisatie een algemene impressie van de cursusdocent, zonder persoonlijke informatie tenzij met toestemming van de deelnemer).

NB: Voor studiedagen zijn maximaal 3 lesmodules haalbaar in acht uur.

 

Niveau

Adviesbureau Spelen en Speelgoed verzorgt in overleg met de opdrachtgever cursussen op ieder gewenst niveau van MBO tot HBO, van overblijfkracht tot leidinggevend / directie.

 

De kosten

Een prijsindicatie: € 45,-- basistarief per deelnemer, in company, exclusief bijkomende kosten.

Minimaal 10, maximaal 15 deelnemers per themabijeenkomsten. Tot 20 mogelijk met bijbetalingen. Voor inleidingen en gastcolleges gelden geen maximale of minimale aantallen.

De berekende prijzen zijn afhankelijke van het aantal modules en de combinatie met eventuele tussentijdse begeleiding of werkzaamheden bij de opdrachtgever.

Het ondersteunend materiaal kan bestaan uit scans en rapportages, de aanschaf van door adviesbureau Spelen en Speelgoed verzorgde (werk)mappen met uitgeschreven lesstof, door Marianne de Valck geschreven boeken (15) en ondersteunende materialen zoals formulieren om inspiratie te structureren en speelgoed uitgezocht op kenmerken passend bij de module (we verkopen geen speelgoed!).

 Spelende_kinderen_strand

 

Uitwerking basis modules (iedere module voor een dagdeel minimaal)

 1. De letterlijke ruimte om te spelen: onderwerpen: speelvisie op binnen (of) buitenruimte, verschillen, doelen, gevolgen.
 2. Omgaan met veiligheid: onderwerpen feiten over normen van speeltoestellen (WAS) en/of speelgoed (CE), controles (gemeente, GGD, VWA), dilemma’s (onderbouwing visie….hoe vies worden…hoe omgaan met aansprakelijkheid/verantwoording, ouders)
 3. Kiezen van speelgoed
 4. of speeltoestellen. Zie eerder voorbeeld
 5. Kiezen van aangepast speelgoed en aanpassing van speelgoed voor kinderen met een beperking
 6. Spelen kan met alles; aandacht voor spelen met niets, afgedankt en ander materiaal.
 7. Aromatherapie en snoezelen
 8. Het belang van figuurlijke ruimte;uitdaging en inspiratie. Onderwerpen; wat mag en kan, houding en mogelijkheden van begeleiders; wat stoort, hoe stimuleer je concentratie, zelfstandigheid, hoe spel aanbieden, omgaan met autoriteit.
 9. Groepsindeling en activiteitenontwikkeling. Onderwerpen: horizontaal of verticaal, dagplanning, samenwerken binnen groepen, inspiratie
 10. Thema-ontwikkeling, planning - Waarde, vormen, inspiratiestructuur, uitwerken.
 11. De verschillen tussen kinderen:
  • jongens en meisjes
  • leeftijdskenmerken, interesses, begeleiding, aanbod met materialen, ruimte, activiteiten voor:
   • baby’s
   • dreumes
   • peuter
   • kleuter
   • onderbouw
   • bovenbouw
   • 0 – 4
   • 4-12 Naschoolse opvang
   • Tussenschoolse (korte) opvang
  • door aard (rauwers, douwers, bouwers, schouwers)
  • interculturele verschillen bij spelen.
  • omgaan met speel ‘problemen’ zoals vervelen/onrust/boos-agressie/ niet tegen verlies kunnen.
 12. Kernkwaliteiten in organisatie en bij medewerkers
 13. Visies en methodieken; met aandacht voor Reggio, Montessori, Kortchak, Flow,
 14. Observatie tot inspiratie ; zien vertalen in uitdaging en begeleiding
 15. Ontwikkelingskenmerken met bijbehorende interesses- behoeftes en begeleiding:
  • Motorische ontwikkeling
  • Creatieve ontwikkeling
  • Cognitieve ontwikkeling
  • Constructieve ontwikkeling
  • Sociale ontwikkeling
 16. De schijf van vijf voor ontwikkelingsdoelen, inrichting, planning, aanbod van middelen, activiteiten, speelbegeleiding individuele kinderen.
 17. Spelen spiegelt onze maatschappij: actuele ontwikkelingen rondom computers, speelgoed, merchandising, dilemma’s veiligheid – waarden – normen, geluidsoverlast… feiten, visie, praktijk

2831 wpm hires

 

Enkele Reacties naar aanleiding van een gevolgde cursus:

"Praten over speelgoed kiezen bleek positief uit te werken voor de inspiratie en betrokkenheid van leidsters, het plezier van de kinderen en niet in de laatste plaats voor het optimaal gebruiken van ons budget."

een reactie van een leidster, na de cursus.

"Informatief, duidelijk en praktisch. Hier heb ik wat aan als gastouder"

reactie deelneemster cursus.

"We ontdekten dat we, door ruimte te geven om te spelen, ruimte kregen voor wat wij willen bereiken"

reactie van een kinderteam van een aantal specialisten.

 


Afdrukken