Kennismaking

Toon mij de speelgoedkast en ik zeg u, hoe u over spelen denkt.

Uw keuze van speelgoed, de manier waarop u het aanbiedt en opbergt, datgene wat van u mag en kan met spelen en speelgoed, zegt veel over de waarden die u hecht aan spelen.

ballon1 Visie

Geen kind speelt om zich te ontwikkelen, een kind ontwikkelt zich door te spelen.

Het kind speelt omdat – en zo lang – het leuk is om te spelen. Bij spelen is het proces het belangrijkste, niet de prestatie. Kinderen spelen niet om de ontwikkelingswaarde maar om het  bezig zijn.

De waarde van hun spelen voor hun ontwikkeling wordt voor een belangrijk deel bepaald door wat zij aan tijd en ruimte krijgen om te spelen. Letterlijk in vierkante meters en tijd. Figuurlijke tijd en ruimte die wij bepalen door wat daarin mag en kan. Onze verwachtingen, grenzen en inspiratie werken door in hoe kinderen spelen, in letterlijke ruimte binnen en buiten, speelgoed, speelse middelen en mogelijkheden die wij geven en hoe wij deze laten gebruiken. Hoe wij omgaan met mogelijkheden en interesses heeft gevolgen voor de concentratie waarmee ze spelen, hoe vaak en hoeveel ze ergens voor kiezen en hoeveel ze zelf kunnen verzinnen. Een voorbeeld: Uit onderzoek van jantje Beton in 2010 bleek de door kinderen meest gegeven reden om NIET buiten te spelen ömdat er geen andere kinderen buiten zijn'. Volwassenen hebben invloed op spelen door hun voorwaardenscheppende zorg. Om het voorbeeld te volgen; Uw kind gaat niet naar buiten omdat andere kinderen niet naar buiten gingen omdat uw kind niet buiten was. De belangrijkste invloed op ontwikkeling bestaat uit betrokkenheid bij, inspiratie tot en waardering voor spelen. Of om het voorbeeld af te maken: stuur ze naar buiten!

Wat wij stimuleren of afkeuren, doen of niet doen, waar we voor kiezen of wat we laten liggen komt voort uit onze waardering. Onze waardering wordt bepaald door wat we weten...en daar van vinden.

“Spelen spiegelt onze maatschappij met al onze waarden en normen.”

“Speelgoed is het visitekaartje van onze opvoeding.”

"Een kind is pas bijzonder wanneer het niets bijzonders is."

Mijn benadering schrijft niet voor wat precies voor wie, wanneer geschikt is, maar wil informeren, inzicht bewerkstelligen en bijdragen aan een praktische vertaling. De intentie is om ouders, begeleiders, ambtenaren, ontwerpers en leveranciers bewuste keuzes te laten maken zonder voor te schrijven. Spelen met takjes kan even verantwoord zijn als spelen met een computer. Wat verantwoord is kan per situatie, per kind en per gebruik verschillen. Veel visies en methodieken zijn waardevol of kunnen waardevolle elementen bevatten.

Cyclus van Spelen v4

ballon1 Missie

De missie is om actuele onderwerpen rond spelen ter discussie te stellen. De onderwerpen veranderen voortdurend. Spelen spiegelt onze maatschappij. Jarenlang stond informatie over speelgoed centraal, het gebruik van computers en batterijen, de laatste tijd groeit de aandacht voor veiligheid en natuurlijk spelen. Nieuwe onderwerpen zijn groene speelplekken, de verschillen tussen jongens en meisjes en de invloed op spel door volwassenen en Flowbeleving. Onafhankelijkheid is niet hetzelfde als geen mening hebben. Ik pleit voor het recht op een bult, op mogen falen, vallen en vies worden….zie mijn weblog, vaak tegen de stroom in. Groeiende aandacht is er voor buiten spelen in de buurt, spelen met niets of spelen kan met alles (takken, kosteloos of ‘echt’). Ik zou willen dat ouders, onderwijzers, ontwerpers en begeleiders zich meer bewust worden van speelse waarden. Ouders zullen moeten leren meer vertrouwen te hebben in wat een kind wil doen met wat hij heeft en wil kunnen in plaats van geven wat ontbreekt of al verzonnen is. Meer basis dan ‘one-item’ , meer middel (te gebruiken om) dan doel (schrijft voor hoe te hanteren). Veranderingen die ik ook wens voor onderwijs, met name in onderbouwgroepen en overblijf. Meer aandacht voor spelen is voorwaarden scheppend voor kunnen leren. Meer aandacht voor kinderperspectief en woonomgeving. Uiteraard is deze verwachting gebaseerd op hoop. Change and Flow are in the air.

ballon1 Doelstellingen

De bedoeling is om geen onderwerp te schuwen, alles met invloed op spelen moet bespreekbaar zijn. Mijn bureau is sterk in haar bijzondere positie. Veel pedagogen weten meer van opvoeden maar minder van speelgoed, ik weet meer van speelgoed dan de meeste pedagogen. En veel speelgoedleveranciers weten meer van speelgoed maar ik weet meer van pedagogiek. Bovendien bedien ik zowel ouders, begeleiders (+ ambtenaren) als leveranciers van onafhankelijke informatie.

Ik ben breed georiënteerd in mijn specialisatie. Iedere doelgroep is welkom. De opdrachtgever bepaalt de werkwijzen en aandachtspunten. Deze kunnen gericht zijn op visie en houding van volwassenen, op de kenmerken van speelgoed (productinformatie + speelwaarde+gebruik) of op de kenmerken van kinderen (ontwikkelingspsychologie). Hier hoort ook informatie bij over interculturele verschillen, verschillen tussen jongens-meisjes, woonsituatie, plek in de kinderrij enz.

Daarbij beperk ik me tot ‘normale’ opvang en opvoeding, geen therapie hooguit speelproblemen zoals vervelen, onrust, niet tegen verlies kunnen enz.

Mijn bureau is bekend bij kinderopvangorganisaties, tussenschoolse opvang en ouderraden, speelgoedleveranciers en speelruimte-ontwerpers.

De vele vragen om informatie voor mensen met een beperking heb ik lang afgehouden omdat ik slecht om kan gaan met mensen die kijken naar onmogelijkheden in plaats van mogelijkheden. Omdat dit toch een belangrijke doelgroep is, heb ik nu meerdere freelance docenten aangetrokken. Zij zijn gespecialiseerd in speelgoed voor mensen met een beperking, snoezelen, aromatherapie en speelotheken. Klik op de afbeelding hieronder om de folder te bekijken.

2012 Folder cursussen

Mijn aanbod is actueel.  Aandacht voor spelen is hard nodig. Steeds indringender zijn de signalen van een dalend speelpeil. Om maar een paar voorbeelden te noemen:

Kinderen kijken gemiddeld drie uur per dag naar een scherm en hebben een toenemend aantal verplichtingen. Ze hebben steeds minder tijd om te spelen.
Kinderen spelen weinig buiten, met gevolgen voor fysieke, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkelingen, waar niet in de laatste plaats ook schoolse prestaties onder lijden. Kinderen beginnen de basisschool steeds vaker met een taalachterstand. De aanbevolen oplossing is ‘aandacht voor spelenderwijs samen bezig zijn in de voor en buitenschoolse periode’. Samen spelen dus…en gelegenheid krijgen om te praten.
Steeds vaker wordt gespeeld met speelgoed voorzien van  electronica. Dit gaat ten koste van de inventiviteit die hard nodig is om te kunnen leren.

ballon1 Werkwijze

U bepaalt de aandachtspunten, zie gespeksstof en onderwerpen, en presentatievorm.

Uitgangspunt is: Ouders en spelbegeleiders hebben invloed op spelen. Daar is speelvisie voor nodig. Speelvisie maakt duidelijk waar u op wilt letten bij uitkiezen, uitstallen èn gebruiken van speelgoed, hoe u interesses van kinderen kunt vertalen in speelmogelijkheden, hoe u de ruimte om te spelen optimaal kunt benutten. Met een weloverwogen speelvisie stijgt het speelpeil, waarmee mogelijkheden van kinderen kansen krijgen.

Weloverwogen speelgoed kiezen, geeft besparing. Want geen teleurstellende ad-hoc aankopen meer en een duidelijk zicht op de aanwezige speelmogelijkheden. Het kunnen omgaan met de ruimte om te spelen heeft gevolgenvoor deinrichting (wat, komt waar, het best tot zijn recht), de kinderen (wat kunnen zij, waar en wanneer) en volwassenen die weten hoe waardevol en inspirerend ze bezig kunnen zijn.

Bij het formuleren van uw speelvisie biedt adviesbureau Spelen en Speelgoed deskundige hulp, zonder voor te schrijven. De visie van uw organisatie wordt vormgegeven door u en uw medewerkers. Cursussen worden gegeven vanuit het principe; informatie bieden gericht op discussie waaruit inzicht groeit voor visie met praktische vertaling.

Ouders en begeleiders reageren enthousiast. De onderwerpen zijn leuk. Mijn presentaties boeiend. De werkwijze houdt zelf spelen, meepraten en veel inspiratie opdoen in. Hiermee  kan iedereen direct aan de slag met inzicht waarmee ze jaren vooruit kunnen. Kinderen (en ouders en medewerkers/onderwijzers) ontdekken de figuurlijke en letterlijke ruimte om te spelen. Organisaties wijzen op de besparingen door weloverwogen aanschaf en gebruik van speelgoed en de voordelen van een visie gedragen door alle betrokkenen. De cursussen zijn op maat en volgens BKK normen subsidiabel. Prijsafspraken volgen na offertes.

Voor meer informatie stuur een email of bel: 033-4946824 of bekijk de folder.

Doen! Want dit aanbod is zinnig, praktisch, leuk en helemaal niet duur.

Met vriendelijke groeten.


Marianne de Valck

Marianne

(Foto: Ellen's Fotogalerijen)


Afdrukken